OZNAM PRE OBČANOV O ZAOBCHÁDZANÍ
 
               S NESPOTREBOVANÝMI LIEKMI

 

Vážení občania,

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Vás žiada o spoluprácu v súvislosti s likvidáciou

nespotrebovaných liekov.

 

Najdôležitejšia zásada:

 

lieky, ktoré nebudete ďalej užívať a lieky po dátume exspirácie nevyhadzujte do

komunálneho odpadu,pretože sú nebezpečným odpadom, ktorý môže znečistiť prostredie

a ohroziť zdravie ľudí. Ich likvidáciu zabezpečuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv v na to

určených spaľovniach z prostriedkov štátneho rozpočtu. Kvôli zabezpečeniu správnej

likvidácie nespotrebovaných liekov ako nebezpečného odpadu a ich oddelenia od bežného

odpadu,Vás žiadame o nasledovnú spoluprácu :

 

· nespotrebované lieky odovzdajte do lekárne iba vo vnútornom obale

(blister, sklenená alebo plastová nádoba,hliníková tuba).Vonkajší obal

lieku a príbalová informácia pre pacienta (PIL) z nespotrebovaných liekov patria do bežného

komunálneho odpadu

 

· medzi tento odpad nepatrí odpad z výživových doplnkov (vitamíny a

iné doplnky stravy), z kozmetických prípravkov, zo zdravotníckych pomôcok a z homeopa-

tických liekov

 

·právnické a fyzické osoby (podnikatelia) si zabezpečujú likvidáciu

svojich nespotrebovaných liekov sami na vlastné náklady (cez spoločnosti, ktoré majú povolenie

na prepravu a likvidáciu daného nebezpečného odpadu). Ročne sa zlikviduje v spaľovniach priemerne

100 000 kg odpadu z nespotrebovaných liekov, čo zaťaží štátny rozpočet, teda nás všetkých,

sumou okolo 300000 €. Dbajme na to, aby sme správne zaobchádzali s liekmi. Nadmerné množstvo

nespotrebovaných liekov zaťažuje našu peňaženku 2x. Prvýkrát, keď za lieky platíme, či už ako

občania alebo prostredníctvom zdravotných poisťovní a druhýkrát za ich likvidáciu.

 

Vopred ďakujeme za Vašu spoluprácu!

 

PharmDr. Ján Mazag

vedúci služobného úradu a riaditeľ