Ochrana osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú spracovanie a ochranu osobných údajov Prevádzkovateľom internetovej lekárne s webovým sídlom https://lekarenmaria.sk/,  na ktorom sa realizuje internetový výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.

Tieto Zásady sú vypracované v zmysle nariadenia GDPR Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona 18/2018 Z.z. v z.n.p. Zásady ochrany osobných údajov sú poučenie a informácia zákazníkom internetovej lekárne ako dotknutým osobám o rozsahu, spôsobe získavania a nakladania s osobnými údajmi.

GDPR

 1. ZÁKLADNÉ POJMY

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané

Prevádzkovateľ – spoločnosť Lekáreň MÁRIA s.r.o., so sídlom Rajecká cesta14, 013 13 Rajecké Teplice IČO : 36 696 781, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka č. 18233/L, ktorá je prevádzkovateľom Internetového výdaja uskutočňovaného prostredníctvom eshopu.

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby), na základe ktorých sa dá identifikovať Dotknutá osoba

Sprostredkovateľ – každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa

E-shop – internetová lekáreň Prevádzkovateľa s webovým sídlom https://lekarenmaria.sk/ 

Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa – marketingové analýzy nákupného správania zákazníkov eshopu pre účely vylepšovania sortimentu E-shopu, vyhodnocovaní úspešnosti predaja výrobkoch a vylepšovaní funkcionalít Webového sídla na základe zbierania a analýzy osobných údajov a nákupného správania.

 1. ÚČEL A DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje registrovaných a neregistrovaných zákazníkov v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, mailovú adresu, na účely plnenia ustanovení kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku bez nutnosti získania súhlasu dotknutej osoby.

 1. Neregistrovaní zákazníci – zákazníci, ktorí nemajú zriadené svoje elektronické konto. Uvedenie osobných údajov označených v objednávke ako *povinné sú nevyhnutné pre spracovanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy. E-mailovú adresu neregistrovaných zákazníkov taktiež spracúvame za účelom zasielania potvrdenia o vytvorení objednávky, sledovania zásielky a komunikácie ohľadom objednávky. E-mailovú adresu tiež využívame na zasielanie mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zakúpili, a o ktoré by preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ neregistrovaný zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk. Nesúhlas môže zákazník vyjadriť pre odoslaním objednávky, ak zaškrtne príslušné políčko, ktorým vyjadrí, že si neželá dostávať informácie o akciách, zľavách a novinkách z E-shopu. Zákazník má taktiež možnosť odhlásiť sa zo zasielania noviniek v každom takomto maily.
 2. Registrovaní zákazníci – zákazníci s elektronickým kontom v E-shope. Registrácia v našom E-shope je dobrovoľná a zákazník registráciou získava rôzne výhody v podobe vytvorenia svojho elektronického konta, ktoré obsahuje históriu jeho nákupov. Len registrovaným zákazníkom je umožnené využitie vernostnej odmeny. E-mailovú adresu registrovaných zákazníkov taktiež spracúvame za účelom zasielania e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zakúpili, a o ktoré by preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ registrovaný zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk. Nesúhlas môže zákazník vyjadriť pre odoslaním žiadosti o registráciu, ak zaškrtne príslušné políčko, ktorým vyjadrí, že si neželá dostávať informácie o akciách, zľavách a novinkách z E-shopu. Osobné údaje potrebné pre vytvorenie elektronického konta v E-shope a osobné údaje potrebné pre úspešný nákup v E-shope nám z Vašej strany musia byť sprístupnené, v opačnom prípade voči Vám nevieme plniť naše zmluvné povinnosti.
 3. Údaje, ktoré získavame zaznamenávaním nákupného správania registrovaných zákazníkov v našom E-shope a údaje získavané analýzou týchto údajov. Tieto údaje o nákupnom správaní obsahujú súhrnné údaje o zakúpených produktoch registrovaných zákazníkov v našom E-shope, čase jednotlivých nákupoch, kúpnej cene, IP, čas návštevy, rozlíšenie obrazovky, časové pásmo, stiahnuté súbory, kliknutia na externé odkazy, miesto, jazyk prehliadača a pod. Nakoľko nevieme rozlíšiť, ktoré údaje možno priradiť nákupom zákazníka pre seba, a ktoré boli uskutočnené v prospech inej osoby, tieto údaje nepovažujeme za osobné údaje konkrétneho registrovaného zákazníka E-shopu. Napriek tomu, pre účely právnej istoty ich spracúvame v rovnakom režime a poskytujeme im rovnakú ochranu, ako keby išlo o osobné údaje priamo registrovaného zákazníka. Osobné údaje, ktoré nám registrovaní zákazníci poskytli, ako aj údaje získané z jednotlivých nákupov v E-shope, spracúvame aj na marketingové účely zahŕňajúce analýzy nákupného správania zaznamenaného v elektronickom konte registrovaného zákazníka. Analýzy údajov o návštevnosti Webového sídla, údajov zákazníkov a ich nákupného správania zaznamenaného v elektronickom účte na Webovom sídle sa vykonávajú:
  • pre interné obchodné potreby Prevádzkovateľa (napr. pre účely získania informácií
   a) o úspešnosti predaja produktov v ponuke nášho E-shopu a následného vylepšenia ponuky nášho sortimentu,
   b) o návštevnosti nášho Webového sídla za účelom prispôsobenia jeho funkcionalít a obsahu pre väčší komfort našich zákazníkov,
   c) pre lepšie poznanie zákazníkov a ich nákupného správania s cieľom poskytnúť im lepšie produkty, ktoré ich viac zaujímajú. Taktiež využívame agregované dáta na skvalitňovanie webu, lepšie oslovovanie v reklame len relevantnými produktami. Uvedené dáta nám slúžia aj pre štatistické vyhodnocovanie nákupov, opustených košíkov alebo nezrealizovaných nákupov.),
  • pre potreby zákazníkov Prevádzkovateľa za účelom poskytovania čo najadresnejších a najvýhodnejších ponúk našich tovarov šitých na mieru podľa ich potrieb, ktoré by inak nezískali, a to na základe údajov v ich elektronickom účte.
 4. Registrovaní aj neregistrovaní zákazníci, ktorí uskutočnili nákup E-mailové adresy zákazníkov E-shopu, ktorí uskutočnili nákup v E-shope, môžu byť zaslané spoločnosti Heureka, ako prevádzkovateľovi webového portálu Heureka.sk, ktorá uskutočňuje prieskum spokojnosti zákazníkov s ich online nákupmi. E-mailové adresy budú za týmto účelom odovzdané spoločnosti Heureka a zákazník bude touto spoločnosťou oslovený e-mailom s prieskumom, len ak s tým zákazník E-shopu udelil súhlas pri odoslaní objednávky / registrácii (vytvorení elektronického konta) v E-shope.

III. AKÝM SPÔSOBOM CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

Prevádzkovateľ má vypracovanú Internú smernicu pre spracovanie a ochranu osobných údajov, s ktorou sú oboznámení všetci zamestnanci prichádzajúci do styku s osobnými údajmi. Zamestnanci sú pravidelne preskúšaní z pravidiel ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ ďalej prijal dostatočné technické opatrenia na minimalizáciu úniku alebo poškodenia osobných údajov, napr.:

 • dostatočné zabezpečenie prevádzky,
 • používanie zabezpečených prístupov, firewallu, antivírusového programu, pravidelná aktualizácia SW
 • šifrovanie údajov, skartácia a výmaz údajov po uplynutí doby spracovania
 • postúpenie osobných údajov dôveryhodným a zmluvným sprostredkovateľom alebo tretím stranám
 1. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA ICH SPRACOVANIA

Dotknutá osoba

Právny základ

Doba spracúvania

Neregistrovaní zákazníci

Neregistrovaní zákazníci Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod.); po skončení zmluvy:
(i) náš oprávnený záujem na archivácii pre účely uplatňovania nárokov zo zmluvy, preukázania súladu s GDPR a taktiež
(ii) zákon pri plnení povinností pre účtovné /daňové účely. Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely (10 rokov)

Neregistrovaní zákazníci Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod.); po skončení zmluvy:
(i) náš oprávnený záujem na archivácii pre účely uplatňovania nárokov zo zmluvy, preukázania súladu s GDPR a taktiež
(ii) zákon pri plnení povinností pre účtovné /daňové účely. Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely (10 rokov)

Neregistrovaní zákazníci

Neregistrovaní zákazníci Oslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov – na základe oprávneného záujmu v zmysle zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách) Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili); najviac však 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu).

Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili); najviac však 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu).

Registrovaní zákazníci

Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, využívanie služby overenia dostupnosti liekov, a pod.); po skončení zmluvy:
(i) náš oprávnený záujem na archivácii pre účely uplatňovania nárokov zo zmluvy, preukázania súladu s GDPR a taktiež
(ii) zákon pri plnení povinností pre účtovné /daňové účely.

Po celú dobu trvania registrácie v E-shope a následne osobné údaje z kúpnych zmlúv archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely. (10 rokov)

Registrovaní zákazníci

Marketingové analýzy nákupného správania – oprávnený záujem na vylepšovaní sortimentu E-shopu, vyhodnocovaní úspešnosti predaja výrobkoch a vylepšovaní funkcionalít E-shopu na základe zbierania a analýzy osobných údajov a nákupného správania.

Registrovaní zákazníci Marketingové analýzy nákupného správania – oprávnený záujem na vylepšovaní sortimentu E-shopu, vyhodnocovaní úspešnosti predaja výrobkoch a vylepšovaní funkcionalít E-shopu na základe zbierania a analýzy osobných údajov a nákupného správania. Po dobu trvania registrácie registrovaného zákazníka v E-shope a následne 3 roky po zrušení registrácie; ak registrácia nie je zrušená, po dobu 3 rokov od poslednej aktivity v elektronickom konte:
(i) od posledného prihlásenia do konta v E-shope,
(ii) poslednej zaznamenanej aktivity v E-shope v prípade permanentného prihlásenia v E-shope.

Registrovaní zákazníci

slovovanie s e-mailovými ponukami tovarov – na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách).

Registrovaní zákazníci Oslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov – na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách). Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili); najviac však 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu).

Zákazníci, ktorí si vyžiadajú zaslanie tovaru do zahraničia

Plnenie zmluvy voči zákazníkovi

Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účtovné a daňové účely. (10 rokov)

Zákazníci, ktorí uskutočnili nákup

Zaslanie e-mailu spoločnosti Heureka za účelom e-mailového oslovenia s prieskumom spokojnosti v rámci programu „Overené zákazníkmi“ (1*) – na základe súhlasu zákazníka

Do momentu odvolania súhlasu zákazníka; najneskôr do uplynutia doby 3 rokoch od posledného nákupu v E-shope.

(1*) Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Heureka na tomto odkaze.

Po uplynutí doby spracúvania vrátane archivácie osobné údaje anonymizujeme.
Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať (viac informácií nižšie pri práve namietať).

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
 1. právo odvolať poskytnutý súhlas – dotknutá osoba môže odvolať ktorýkoľvek súhlas a to kedykoľvek
 2. právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom – dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).
 3. právo na opravu – dotknutá osoba má právo na bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 4. právo na obmedzenie spracovania – dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 1. právo na prenosnosť osobných údajov – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi pri nákupe v E-shope, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 2. právo na výmaz – dotknutá osoba má právo na bezodkladné vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu;
  c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
  Vymazanie osobných údajov sa týka aj všetkých replík, kópií, odkazov, ktoré boli poskytnuté sprostredkovateľom alebo tretím stranám.
  Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní Prevádzkovateľ bezplatne.
 3. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a Prevádzkovateľ nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ Prevádzkovateľ bude v budúcnosti spracúvať Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom budete informovaní), máte právo namietať a Prevádzkovateľ už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať.

Právo namietať môžete uplatniť aj kliknutím na link uvedený v každom e-maili s ponukami tovarov. Kliknutím na link sa trvalo odhlásite z databázy na zasielanie týchto e-mailov.

 1. Právo na informácie – máte právo nám zaslať písomné alebo elektronické žiadosti o informácie vo veciach spracovania osobných údajov. Poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Kontakt pre poskytovanie informácií:

Lekáreň MÁRIA s.r.o., Rajecká cesta14,013 13 Rajecké Teplice
mail: eshop@lekarenmaria.sk
mobil: +421911 177 266, +42195 345 792
Zodpovedná osoba: PharmDr. Mária Masaryková

 1. právo podať sťažnosť na Úrad – máte právo podať sťažnosť v prípade pochybení alebo podozrenia so zneužitia osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce
 2. právo nechať sa zastúpiť – máte právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany Prevádzkovateľa alebo niektorým z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo členského štátu.
 1. ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV A TRETÍCH STRÁN

Prevádzkovateľ má uzavreté zmluvy na poskytovanie rôznych služieb s obchodnými partnermi, ktorí vo vzťahu k osobným údajom vystupujú ako Sprostredkovatelia. Zároveň má Prevádzkovateľ so Sprostredkovateľmi uzavreté zmluvy o spracovaní osobných údajov. Sprostredkovatelia sú vo veciach spracovania osobných údajov dôveryhodní a dodržiavajú všetky zásady legislatívy ochrany osobných údajov.

Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene a podľa pokynov prevádzkovateľa sa priebežne aktualizuje.

Sprostredkovateľ

Dôvod spracovania

Spracovávané osobné údaje

AD servis s.r.o.

Účtovná agenda

Meno a priezvisko
bydlisko
číslo bankového účtu (ak je objednávka hradená prevodom)

Tworíme s. r. o.

Programátorské a grafické práce na webovom sídle
Marketingová podpora (zasielanie emailov, analýza nákupného správania)

Meno a priezvisko
Bydlisko
Telefónne číslo a mail
Analýza nákupného správania cookies

Počítače a Programovanie s.r.o.

Spravovanie serverov

Meno a priezvisko
Bydlisko
Telefónne číslo a mail

GLS, Packeta,
Slovenská pošta (v prípade výberu zákazníka)

Doručovanie zásielok

Meno a priezvisko
Bydlisko
Telefónne číslo a mail

Počítače a Programovanie s.r.o.

Prevádzka informačného systému lekárne (fakturácie) a 

Meno a priezvisko
Bydlisko
Telefónne číslo a mail

 

Marketingová aktivita (analýza nákupného správania)

Analýza nákupného správania cookies

 

Marketingová aktivita

Zasielanie e-mailov s marketingovým obsahom

 

 

Zoznam tretích strán, ktorí odovzdávame osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu pre splnenie zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom. Tretie strany spracúvajú osobné údaje ako samostatní prevádzkovatelia.

Tretia strana

Dôvod spracovania

Spracovávané osobné údaje

Packeta

Doručovanie zásielok

Meno a priezvisko
Bydlisko
Telefónne číslo a mail

GLS

Doručovanie zásielok

Meno a priezvisko
Bydlisko
Telefónne číslo a mail

Slovenská pošta (v prípade výberu zákazníka)

Doručovanie zásielok

Meno a priezvisko
Bydlisko
Telefónne číslo a mail

Osobné údaje Dotknutých osôb môžu byť postúpené príslušným orgánom štátnej správy pri výkone kontroly v príslušnej pôsobnosti orgánu štátnej správy. Orgány štátnej správy sú povinné prijať všetky opatrenia, aby nedošlo k protizákonnému zneužitiu osobných údajov Dotknutých osôb. Orgány štátnej správy zároveň nesú plnú zodpovednosť za protizákonné zneužitie osobných údajov Dotknutých osôb, ktoré získali pri výkone kontroly u Prevádzkovateľa.

VII. ÚČINNOSŤ

Tieto Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.12.2023 a vzťahujú sa aj na zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom pred dňom 1.12.2023. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na webovom sídle https://lekarenmaria.sk/

Ochrana osobných údajov pre rezervačný systém E-recept

Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú spracovanie a ochranu osobných údajov Prevádzkovateľom rezervačného systému pre E-recepty na webovom sídle www.lekarenmaria.sk, na ktorom sa realizuje internetový výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.

Tieto Zásady sú vypracované v zmysle nariadenia GDPR Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona 18/2018 Z.z. v z.n.p. Zásady ochrany osobných údajov sú poučenie a informácia záujemcom a používateľom rezervačného systému na E-recepty na webovom sídle www.lekarenmaria.sk  ako dotknutým osobám o rozsahu, spôsobe získavania a nakladania s osobnými údajmi.

 

 1. ZÁKLADNÉ POJMY

Dotknutá osoba – osoba využívajúca rezervačný systém E-recept, a ktorej osobné údaje sú spracúvané

Prevádzkovateľ – spoločnosť spoločnosťou Lekáreň MÁRIA, s.r.o., so sídlom Rajecká cesta 14, 01313 Rajecké Teplice, IČO : 36696781, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka č. 18233/L (ďalej len „Prevádzkovateľ” v príslušnom gramatickom tvare). Prevádzkovateľ prevádzkuje verejnú lekáreň Lekáreň MÁRIA,s.r.o., Rajecká cesta 14, 01313 Rajecké Teplice. Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vydal Predávajúcemu Žilinský  samosprávny kraj dňa 27.10.2006, číslo povolenia: 07188/2006/OZ, kód poskytovateľa: P73398160301 ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a zároveň je prevádzkovateľom rezervačného systému na E-recepty na webovom sídle www.lekarenmaria.sk

 

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby), na základe ktorých sa dá identifikovať Dotknutá osoba

Sprostredkovateľ – každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa

Rezervačný systém na E-recepty – systém na komunikáciu medzi pacientom a Prevádzkovateľom umiestnený na webovom sídle www.lekarenmaria.skktorý slúži na zaslanie identifikačných údajov pacienta (EAN kód E-receptu alebo rodné číslo) potrebných pre rezerváciu a objednanie liekov predpísaných formou E-receptov.

E-recept – lekárom riadne podpísaný overený preskripčný záznam vystavený ošetrujúcim lekárom pacienta v systéme E-zdravieE-recept je možné v systéme E-zdravie vyhľadať na základe identifikátorov – na základe čiarového kódu E-receptu (EAN kód) alebo na základe rodného čísla pacienta.

 

 1. ÚČEL A DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu

 • meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, mailová adresa
 • rodné číslo
 • diagnóza
 • predpísané lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny (ďalej sumárne len „lieky“)

Osobné údaje, ktoré nám dotknuté osoby poskytli za účelom rezervácie svojich E-receptov spracúvame výlučne za účelom rezervácie, objednania a výdaja liekov.

 

III. AKÝM SPÔSOBOM CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

Prevádzkovateľ má vypracovanú Internú smernicu pre spracovanie a ochranu osobných údajov, s ktorou sú oboznámení všetci zamestnanci prichádzajúci do styku s osobnými údajmi. Zamestnanci sú pravidelne preskúšaní z pravidiel ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ ďalej prijal dostatočné technické opatrenia na minimalizáciu úniku alebo poškodenia osobných údajov, napr.:

 • dostatočné zabezpečenie prevádzky,
 • používanie zabezpečených prístupov, firewallu, antivírusového programu, pravidelná aktualizácia SW
 • šifrovanie údajov, skartácia a výmaz údajov po uplynutí doby spracovania
 • postúpenie osobných údajov dôveryhodným a zmluvným sprostredkovateľom alebo tretím stranám
 1. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA ICH SPRACOVANIA

Dotknutá osoba

Právny základ spracúvania

Doba spracúvania

Záujemca o rezerváciu E-receptov v rezervačnom systéme

Zákon o liekoch 362/2011 Z.z. v z.n.p.

Zákon o poskytovateľoch ZS 578/2004 Z.z. v z.n.p

Zákon o zdravotnej starostlivosti 576/2004 Z.z. v z.n.p

Nadväzujúce zákony a vyhlášky upravujúce poskytovanie lekárenskej starostlivosti a funkčnosť systému E-zdravie

Osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci kontrolnej činnosti zdravotných poisťovní, ďalej účtovné a daňové účely (10 rokov).

Po uplynutí doby spracúvania vrátane archivácie osobné údaje anonymizujeme.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať (viac informácií nižšie pri práve namietať).

 

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
 2. právo odvolať poskytnutý súhlas– dotknutá osoba môže odvolať ktorýkoľvek súhlas a to kedykoľvek
 3. právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom– dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).
 4. právo na opravu– dotknutá osoba má právo na bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 5. právo na obmedzenie spracovania– dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
  Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
 6. právo na prenosnosť osobných údajov– dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi pri použití rezervačného systému Erecept, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 7. právo na výmaz– dotknutá osoba má právo na bezodkladné vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu;
  c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
  Vymazanie osobných údajov sa týka aj všetkých replík, kópií, odkazov, ktoré boli poskytnuté sprostredkovateľom alebo tretím stranám.
  Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní Prevádzkovateľ bezplatne.
 8. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov– Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a Prevádzkovateľ nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ Prevádzkovateľ bude v budúcnosti spracúvať Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom budete informovaní), máte právo namietať a Prevádzkovateľ už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať.
 9. Právo na informácie– máte právo nám zaslať písomné alebo elektronické žiadosti o informácie vo veciach spracovania osobných údajov. Poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to  bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Kontakt pre poskytovanie informácií:

Lekáreň MÁRIA, s.r.o, Rajecká cesta 14, 01313 Rajecké Teplice

eshop@lekarenmaria.sk


mobil: 0911 177 266,  0905 345 792
Zodpovedná osoba: PharmDr. Mária Masaryková

 

 1. právo podať sťažnosť na Úrad– máte právo podať sťažnosť v prípade pochybení alebo podozrenia so zneužitia osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce
 2. právo nechať sa zastúpiť– máte právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany Prevádzkovateľa alebo niektorým z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo členského štátu.

   

 3. ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV A TRETÍCH STRÁN

Prevádzkovateľ má uzavreté zmluvy na poskytovanie rôznych služieb s obchodnými partnermi, ktorí vo vzťahu k osobným údajom vystupujú ako Sprostredkovatelia. Zároveň má Prevádzkovateľ so Sprostredkovateľmi uzavreté zmluvy o spracovaní osobných údajov. Sprostredkovatelia sú vo veciach spracovania osobných údajov dôveryhodní a dodržiavajú všetky zásady legislatívy ochrany osobných údajov.

Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene a podľa pokynov prevádzkovateľa sa priebežne aktualizuje.

 

Sprostredkovateľ

Dôvod spracovania

Spracovávané osobné údaje

     

Tworíme s. r. o.

Programátorské a grafické práce na webovom sídle

 

Meno a priezvisko
Adresa bydliska
Telefónne číslo a mail
Rodné číslo
EAN kód Ereceptu

Websupport s. r. o.

Spravovanie serverov

Meno a priezvisko
Adresa bydliska
Telefónne číslo a mail
Rodné číslo
EAN kód Ereceptu

Počítače a programovanie, s.r.o.

Prevádzka informačného systému lekárne potrebného pre spracovanie Ereceptu

Meno a priezvisko
Adresa bydliska
Telefónne číslo a mail
Rodné číslo
EAN kód Ereceptu


Osobné údaje Dotknutých osôb môžu byť postúpené príslušným orgánom štátnej správy pri výkone kontroly v príslušnej pôsobnosti orgánu štátnej správy. Orgány štátnej správy sú povinné prijať všetky opatrenia, aby nedošlo k protizákonnému zneužitiu osobných údajov Dotknutých osôb. Orgány štátnej správy zároveň nesú plnú zodpovednosť za protizákonné zneužitie osobných údajov Dotknutých osôb, ktoré získali pri výkone kontroly u Prevádzkovateľa.

 

VII. ÚČINNOSŤ

Tieto Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2023. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na webovom sídle www.lekarenmaria.sk