PREDATOR REPELENT JUNIOR sprej proti komárom a kliešťom 1×90 ml

6,11  s DPH

Repelent proti komárom a kliešťom pre deti od 3 mesiacov. Účinný minimálne po dobu 4 hodín. Jemne parfumovaný.

Účinná látka: IR 3535 15 %.
Obsahuje etanol.

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Nebezpečenstvo, výstražné upozornenia:
H222 Extrémne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní se môže roztrhnúť.
H319
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosah detí.
P210 Uchovávajte mimo dosah tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P260 Nevdychujte aerosóly. 
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Viac na adc.sk

1 na sklade

Katalógové číslo: 8595117103833 Kategórie: , Značka: